Elleverantör ansågs ha strikt ansvar för skada vid brand hos mottagare av el från leverantörens anläggning

2020-10-23

Sedan gammalt anses produktion och handhavande av el utgöra farlig verksamhet. Det finns därför regler om att innehavare av starkströmsanläggningar under vissa förutsättningar har ett strikt ansvar för skador som orsakas av el från innehavarens anläggning. Dessutom finns det i elsäkerhetslagen regler om strikt produktansvar för el med säkerhetsbrister.

Produktansvaret för el med säkerhetsbrister kunde i detta mål inte grunda ett skadeståndsansvar eftersom produktansvaret inte omfattar skador på egendom i näringsverksamhet. Högsta domstolen konstaterade att förekomsten av regeln om ett produktansvar inte i sig hindrar att ett skadeståndsanspråk grundas på regeln om strikt ansvar för skador orsakade av el från en starkströmsanläggning. Högsta domstolen ansåg vidare att lagtextens lydelse att ett strikt ansvar gäller för innehavaren av den starkströmsanläggning som ”elen senast kom från” innebar att elleverantörens ansvar kvarstod eftersom den skadliga elen som orsakade branden senast kom från elleverantörens anläggning.