Domstolsverket överklagar dom i mål om offentlig upphandling

2023-02-15

Konkurrensverket riktar i ett tillsynsbeslut från den 16 december 2021 kritik mot hur Domstolsverket genomfört en upphandling av en ny domstolsbyggnad i Jönköping.

Domstolsverket överklagade tillsynsbeslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. I överklagandet har Domstolsverket fört fram att de delar av projektet som är upphandlingspliktiga har konkurrensutsatts, och att kontrakt som gäller hyra av fastighet är undantaget från Lagen om offentlig upphandlings (LOU:s) tillämpningsområde. Domstolsverket anser därför att Konkurrensverkets beslut ska upphävas.

Förvaltningsrätten i Stockholm avslog Domstolsverkets överklagande och Domstolsverket väljer nu att överklaga domen till Kammarrätten i Stockholm. Domstolsverket yrkar att Kammarrätten ska meddela prövningstillstånd och med ändring av Förvaltningsrättens dom upphäva Konkurrensverkets tillsynsbeslut.

Målet är av stor principiell betydelse för lokalhyresmarknaden i hela Sverige. Om Kammarrätten inte meddelar prövningstillstånd får de frågor om offentlig upphandling som målet omfattar inte någon prövning. Det innebär en fortsatt osäkerhet på lokahyresmarknaden med en väsentligt sämre fungerande lokalförsörjning som följd.