Domstolsverket har agerat i strid med LOU vid genomförandet av en byggentreprenadupphandling

2023-01-30

Konkurrensverket har i ett tillsynsbeslut den 16 december 2021 riktat kritik mot hur Domstolsverket genomfört en upphandling av en ny domstolsbyggnad i Jönköping som myndigheten därefter ska hyra. Samarbetet med ett fastighetsbolag avseende projektering och uppförande av den nya domstolsbyggnaden har ingåtts utan föregående annonsering. Konkurrensverket anser därför i tillsynsbeslutet att Domstolsverket inte följt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Domstolsverket har överklagat tillsynsbeslutet till förvaltningsrätten. I överklagandet har Domstolsverket fört fram att verket anser att de delar av projektet som är upphandlingspliktiga har konkurrensutsatts och att kontrakt som avser hyra av fastighet är undantaget från LOU:s tillämpningsområde. Domstolsverket anser därför att Konkurrensverkets beslut ska upphävas.

Förvaltningsrätten har i en dom avslagit Domstolsverkets överklagande.

- Förvaltningsrätten har i avgörandet bedömt att det huvudsakliga syftet med samarbetet mellan Domstolsverket och fastighetsbolaget har varit att uppföra en domstolsbyggnad enligt Domstols­verkets specifikationer. Enligt förvaltningsrättens mening är samtliga avtal i samarbetet sammanlänkade och beroende av varandra på ett sådant sätt att det inte har varit möjligt att undanta vissa delar av upphandlingen från annonsering, utan alla delar borde ha upphandlats enligt LOU. Konkurrensverket har därmed haft skäl för att rikta kritik mot Domstolsverket, säger Cecilia Mauritzon, chefsrådman.