Domaren i Ghostmålet var inte jävig

2019-02-11

Det var i oktober förra året som Linköpings tingsrätt meddelade dom i tvisten mellan sångaren i hårdrockbandet Ghost och fyra tidigare deltagare i bandet. Tingsrätten avslog de tidigare deltagarnas talan och beslutade att de skulle betala sångarens rättegångskostnader i målet.

Båda parter har överklagat målet till hovrätten. I hovrätten har de tidigare deltagarna anfört att rättens ordförande i tingsrätten var jävig eftersom han och sångaren i Ghost är medlemmar i Svenska Frimurare Orden. Enligt dem gör det att domarens opartiskhet i målet kan ifrågasättas.

Hovrätten har nu beslutat att avslå invändingen om jäv.

-          Enbart den omständigheten att en domare och en part i ett mål som domaren handlägger är medlemmar i Frimurarorden innebär inte att domaren är jävig, säger hovrättspresidenten Charlotte Brokelind. Detta ligger också i linje med praxis från Europadomstolen.

Enligt hovrätten har inte heller medlemskapet i Frimurarorden lett till att domaren och parten fått någon sådan personlig relation som skulle kunna rubba förtroendet för domarens opartiskhet i målet. De har inte träffats före förhandlingen i tingsrätten.

En av hovrättens ledamöter är skiljaktig och menar att domaren var jävig.

Beslutet att avslå jävsinvändningen innebär att hovrätten nu kan pröva frågan om målet ska tas upp i hovrätten.

 

Senast ändrad: 2019-02-08