Domar: Urmakare ska betala höga sanktionsavgifter med stöd av penningtvättslagen

2021-12-16

Länsstyrelsen har vid sin tillsyn kommit fram till att de tre bolagen inte fullgjort sina skyldigheter att se till att deras verksamhet inte utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolagen har bland annat haft en omfattande kontanthantering med mycket höga belopp men saknat rutiner för kundkännedom och inte bedömt vilka risker för penningtvätt som verksamheten kunnat medföra. Länsstyrelsen ansåg att bolagens överträdelser varit av stor omfattning, rört höga belopp och skett systematiskt och att de därför ska betala sanktionsavgifter.

Förvaltningsrätten i Stockholm gjorde i stort sett samma bedömning som länsstyrelsen men sänkte sanktionsavgifterna gällande två av bolagen.

Kammarrätten ändrar nu förvaltningsrättens domar gällande dessa två bolag och anser att överträdelserna har varit så allvarliga att det motiverar högre sanktionsavgifter.

- Bolagen ska ha rutiner för att motverka att deras verksamhet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. De nu aktuella bolagen har haft stora brister i sina rutiner, säger rättens ordförande kammarrättsrådet Pär Hemmingsson.