Domar om intäktsramar för nätföretag

2021-02-26

Mål nr: 5503-19, 9349-19, 9850-19 och 9779-19 m.fl.

Förvaltningsrätten i Linköping har idag meddelat domar i flera mål om intäktsram för nätföretag avseende tillsynsperioden 2020–2023. Energimarknadsinspektionen fattade under 2019 beslut om intäktsramar för nätföretagen. En majoritet av nätföretagen överklagade besluten till förvaltningsrätten.

Inför aktuell tillsynsperiod har förordningen om intäktsram för elnätsverksamhet (intäktsramsförordningen) trätt i kraft. I intäktsramsförordningen finns bl.a. detaljerade bestämmelser om beräkning av den avkastning på kapitalbasen som ska ingå i intäktsramen. Förvaltningsrätten anser att bestämmelserna i 17–26 §§ intäktsramsförordningen står i strid med ellagen och tredje elmarknadsdirektivet. Detta eftersom bestämmelserna i denna förordning ändrar bestämmelsen i 5 kap. 1 § ellagen om den avkastning som ska ingå i intäktsramen, vilket strider mot den formella lagkraftens princip enligt regeringsformen. Vidare påverkar bestämmelserna i förordningen räckvidden av Energimarknadsinspektionens beslut på ett sätt som strider mot tredje elmarknadsdirektivets krav om att tillsynsmyndigheten ska vara fullständigt oberoende när den fattar beslut om tariffer. Detta innebär att de aktuella paragraferna i förordningen därför inte ska tillämpas i målen vid bestämmandet av intäktsramar för tillsynsperioden.

Detta får till följd att förvaltningsrätten upphäver de överklagade besluten och återförvisar målen till Energimarknadsinspektionen för beräkning och fastställande av nya intäktsramar för tillsynsperioden. Vid denna prövning ska Energimarknadsinspektionen anlägga ett framåtblickande, långsiktigt och stabilt perspektiv samt beakta nätföretagens regulatoriska risk vid beräkning av den avkastning på kapitalbasen som följer av 5 kap. 1 § ellagen.

Förvaltningsrätten har också avgjort vissa företagsspecifika frågor i målen. Detta gäller kostnader för avbrottsersättning, raseringskostnader samt beräkningen av ersättning för arbets- och materialomkostnader.

Förvaltningsrättens domar är beslutade av två juristdomare och fyra nämndemän. Rättens domar var enhälliga och kan överklagas till Kammarrätten i Jönköping.

KONTAKT

Ansvariga domare chefsrådman Ronny Idstrand och rådman Olof Danielsson kommer att vara tillgängliga för eventuella frågor från massmedia den 1 mars kl. 14:00–15:00 på telefon 013 – 25 11 13.