Domar mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-06-29

Som huvudregel ska alla inkomster och förmåner som en arbetstagare får på grund av sin anställning tas upp som intäkt och beskattas. Personalvårdsförmån i form av friskvårdsbidrag för att utöva enklare slag av motion och annan friskvård är dock under vissa förutsättningar skattefri.Två personer ansökte var och en för sig om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden för att få svar på om ett friskvårdsbidrag från arbetsgivaren använt för deltagande i en fortsättningskurs i hästkörning, respektive träning i fält- och westernskytte utgör skattefria personalvårdsförmåner. Aktiviteterna innefattade viss motion och friskvårdsbidragen utgick till samtlig personal samt uppgick till ett mindre värde, 3 000 kr respektive 2 000 kr. Skatterättsnämnden ansåg att friskvårdsbidrag för de aktuella aktiviteterna inte utgjorde skattefria personalvårdsförmåner Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att de aktuella aktiviteterna uppfyller de krav som uppställts i praxis, se HFD 2018 ref. 2, för att en personalvårdsförmån ska vara skattefri. Högsta förvaltningsdomstolen anser att det förhållandet att fortsättningskursen i hästkörning kan uppfattas som avancerad och att svårighetsgraden i de olika momenten ökar efter hand inte föranleder någon annan bedömning. Högsta förvaltningsdomstolen anser inte heller att det förhållandet att träning i fält- och westernskytte uppfyller både syftet att utveckla färdigheter i olika avseenden och syftet att få motion i sig medför att ett friskvårdsbidrag som används till dem blir skattepliktigt. Det förhållandet att skytteaktiviteterna bara kan utövas av den som antingen själv innehar vapen eller är medlem i en skytteklubb föranleder enligt domstolen ingen annan bedömning.