Domar: Kommuner behöver inte betala för gymnasieelevers resor vid växelvis boende

2021-10-05

- Domstolens bedömning är att begreppet bostad i den lag som reglerar elevresorna avser den bostad där eleven är folkbokförd. Det innebär att kommunernas beslut inte strider mot lag, säger Eva Östman Johansson, kammarrättsråd och ordförande i målet.

Uppsala respektive Östhammars kommun avslog elevernas ansökningar med motiveringen att elevresa endast beviljas mellan folkbokföringsadressen och skolan. Förvaltningsrätten i Uppsala upphävde kommunernas beslut eftersom besluten ansågs strida mot lag.

Efter att kommunerna överklagat målen har kammarrätten bifallit kommunernas överklaganden i alla fyra mål. En ledamot var skiljaktig och ansåg att i situationer då elever bor växelvis hos sina båda vårdnadshavare måste begreppet bostaden tolkas som att det avser elevernas båda hem.

Målen kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.