Domar i riskkapitalmål

2020-11-13

Kammarrätten har idag i 15 domar instämt i förvaltningsrättens bedömning att innehav av Participating Loan Agreements (PLA) är en sådan delägarrätt, i form av vinstandelsbevis, som avses i 57 kap. 2 § andra stycket inkomstskattelagen, IL. Carried interests som har betalats ut till följd av PLA ska därför beskattas enligt bestämmelserna i 57 kap. IL.