Domar i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2019-11-28

En persons sjukpenninggrundande inkomst, SGI, fastställs av Försäkringskassan och ligger till grund för beräkningen av flera ersättningar inom socialförsäkringssystemet. Den som minskar sin inkomst får som regel sänkt SGI. Det finns situationer när en försäkrad får behålla sin tidigare SGI, trots minskad inkomst, s.k. SGI-skydd. Högsta förvaltningsdomstolen har prövat två mål som rör SGI-skydd för kvinnor som avbrutit respektive avslutat studier en kortare tid före beräknad förlossning. Domstolen konstaterar att det krävs att det finns en grund för SGI-skydd för att en försäkrad ska få behålla en tidigare fastställd SGI. Det får i princip inte finnas något avbrott mellan perioder med olika grunder för SGI-skydd. I rättspraxis har det författningsreglerade SGI-skyddet utvidgats i vissa situationer som avser arbetssökande. Det saknas enligt HFD 2014 ref. 11 skäl att låta det utvidgade skyddet omfatta andra än arbetssökande. Ingen av kvinnorna i de nu aktuella målen omfattades av SGI-skydd på grund av arbetslöshet. De omfattades inte heller av något SGI-skydd för gravida, då de inte avbrutit eller inskränkt förvärvsarbete på ett sådant sätt att de omfattas av SGI-skydd. Det har inte heller kommit fram någon annan grund för SGI-skydd.