Domar i mål om ersättning för kostnader

2020-12-21

Den som i ett ärende eller mål om skatt eller företrädaransvar har haft kostnader för ombud, biträde, utredning eller annat som denne skäligen har behövt för att ta till vara sin rätt har rätt till ersättning bl.a. om yrkandena i ärendet eller målet bifalls helt eller delvis. Skatteverket ansökte om att tre personer som hade varit ledamöter i styrelsen i ett bolag skulle förpliktas att tillsammans med bolaget betala skatter och avgifter om drygt 1,3 miljoner kr. Ansökningarna avsåg dels arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2013 om ca 870 000 kr som Skatteverket genom efterbeskattning hade påfört bolaget och som ursprungligen skulle ha betalats i januari 2014, dels arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och mervärdesskatt som hade redovisats av bolaget och som skulle ha betalats i maj 2017–januari 2018. Beslutet att påföra bolaget arbetsgivaravgifter för 2013 hade överklagats av bolaget när ansökningarna gavs in till förvaltningsrätten. De tre personerna anlitade ombud i målen om företrädaransvar. Förvaltningsrätten höll en gemensam muntlig förhandling i målen. Skatteverket hade i inlagor som kom in till förvaltningsrätten före förhandlingen ändrat ansökningarna på så vis att yrkandet om betalningsskyldighet för de arbetsgivaravgifter som hade överklagats av bolaget hade dragits tillbaka. Först vid förhandlingen fick de enskilda klart för sig att Skatteverket hade ändrat ansökningarna. Förvaltningsrätten biföll ansökningarna om företrädaransvar men avslog yrkandena om ersättning för ombudskostnader med hänvisning till att de enskilda inte hade vunnit bifall till talan och att det inte heller hade kommit fram något annat skäl för att bevilja dem ersättning för kostnader. Inte heller kammarrätten ansåg att det fanns skäl för att bevilja ersättning.Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att i de fall Skatteverket justerar sin ansökan till den enskildes fördel på grund av den enskildes invändningar och argumentering är det naturligt att se justeringen som ett bifall. Systematiska skäl talar för att alla beloppsmässiga nedsättningar ska ses på samma sätt. Det innebär att även justeringar som har föranletts av att skulden under processens gång helt eller delvis har betalats eller som beror på förhållanden som den enskilde inte råder över som huvudregel bör ses som helt eller delvis bifall i ersättningshänseende. För att rätt till ersättning ska föreligga krävs dessutom att den grundläggande förutsättningen att den enskilde ska ha haft kostnader för ombud etc. som skäligen har behövts för att ta till vara sin rätt måste vara uppfylld.I de nu aktuella målen konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att Skatteverkets ändring av ansökningarna om företrädaransvar får anses innebära att de enskilda har vunnit delvis bifall i målen. Av utredningen framgår att ombuden inför förhandlingen i förvaltningsrätten i allt väsentligt argumenterat kring förutsättningarna för betalningsskyldighet avseende arbetsgivaravgifterna för 2013. Enligt Skatteverket var det sannolikt ombudens argumentation som medförde att ansökningarna ändrades på så sätt att de inte längre avsåg betalningsansvar för skuld hänförlig till dessa avgifter. Mot denna bakgrund kommer Högsta förvaltningsdomstolen fram till att de enskilda har haft kostnader för ombud som skäligen har behövts för att ta till vara deras rätt och att de således har rätt till skälig ersättning för sina kostnader.