Domar i mål om avvisat överklagande i mål om personuppgiftsbehandling

2023-11-17

Den som anser att en behandling av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s dataskyddsförordning har rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. I mål nr 6193-22 hade Integritetsskyddsmyndigheten beslutat att avsluta ett klagomålsärende. Högsta förvaltningsdomstolen fann att ett sådant beslut, vars innebörd är att Integritetsskydds-myndigheten inte kommer att göra vad som begärts i ett klagomål, är överklagbart enligt EU:s dataskyddsförordning. I mål nr 3691-22 hade Integritetsskyddsmyndigheten avslutat ett klagomålsärende i samband med att ett tillsynsärende öppnades. Myndigheten beslutade därefter att avsluta tillsynsärendet utan åtgärd. Högsta förvaltningsdomstolen fann att även ett sådant beslut, där utgången i tillsynsärendet avviker från vad som begärts i det bakomliggande klagomålet, är överklagbart enligt EU:s dataskyddsförordning.