Domar i mål om ansökan om förnamn

2019-12-05

Frågorna i målen var om namnen Ford, Prins och J skulle godkännas som förnamn för tre pojkar. Av 28 § lagen om personnamn framgår att som förnamn får endast förvärvas ett namn som inte kan väcka anstöt, kan antas leda till obehag för den som ska bära namnet, eller av någon annan anledning är olämpligt som förnamn.Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade inledningsvis att valet av förnamn är en så personlig angelägenhet att en omfattande valfrihet måste tillerkännas den enskilde. Att ett namn inte får förvärvas om det av någon annan anledning är olämpligt som förnamn syftar främst på namn av mer påtaglig efternamnskaraktär. Att förnamnet ska vara lämpligt innebär vidare att det ska vara fråga om ett namn. Namnet får inte heller vara vilseledande eller uppfattas som en olämplig titel.Vad gäller namnet Ford konstaterades att namnet är ovanligt i Sverige, men att det förekommer här både som förnamn och som efternamn samt även ingår som efterled i vissa förnamn. Högsta förvaltningsdomstolen fann att namnet Ford inte kunde anses vara av så påtaglig efternamnskaraktär i det svenska namnskicket att det av den anledningen är olämpligt som förnamn.När det gäller namnet Prins konstaterades att Prins förekommer i den svenska successionsordningen och används där som en titel på en bestämd krets av personer, nämligen manliga icke-regerande medlemmar av kungahuset. Av utredningen framgick emellertid att Prins även förekommer som både förnamn och efternamn i Sverige, även om det är ovanligt. Högsta förvaltningsdomstolen fann att med hänsyn till att kungahusets medlemmar får antas vara väl kända i samhället kan ett användande av Prins som förnamn knappast anses vilseledande eller uppfattas som en titel på personen i fråga. Prins ansågs därför inte olämpligt som förnamn.Vad slutligen gäller namnet J konstaterades att sedan Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden RÅ 2009 ref. 55 I och II har enstaka bokstäver godkänts som förnamn och att Skatteverket har upplyst om att 349 personer bär just bokstaven J som förnamn. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det kunde mot den bakgrunden knappast hävdas att det är oförenligt med svenskt namnskick att använda en enstaka bokstav som förnamn. J ansågs därmed inte vara olämpligt som förnamn.