Domar från andra EU-länder ska beaktas när straff bestäms i Sverige

2022-04-05

En person dömdes 2021 i Sverige för ett grovt rån som han hade begått 2013. Mellan brottet i Sverige och domen här hade han dömts för bl.a. våldtäkt till fängelse i drygt åtta år i sitt hemland, Rumänien. Tingsrätten och hovrätten har inte beaktat den rumänska domen när straffet bestämdes för rånet.

Högsta domstolen konstaterar att en överenskommelse inom EU i ett s.k. rambeslut innebär att man vid ett brottmål mot en person ska beakta tidigare fällande domar som har avkunnats mot samma person i en annan medlemsstat. Inom EU har det vidare byggts upp ett elektroniskt system med kriminalregisterutdrag (Ecris) så att medlemsstaterna ska kunna få tillgång till information om domar i andra medlemsstater.

Högsta domstolen konstaterar att överenskommelsen ska tillämpas även när reglerna om s.k. nyupptäckt brottslighet kan leda till ett lindrigare straff. Med ett nyupptäckt brott avses ett brott som har begåtts före en tidigare dom. Bestämmelsen om straffmätning vid nyupptäckt brott innebär att man ska bestämma straffet som om det skedde i samband med den tidigare domen. I många fall leder det till ett lindrigare straff för det nyupptäckta brottet.

Vidare uttalar domstolen att ett EU-registerutdrag normalt bör inhämtas när en medborgare i ett annat EU-land är misstänkt för brott i Sverige. Om det krävs ytterligare utredning får den hämtas in enligt tillämpliga regler om ömsesidig rättslig hjälp.

I det aktuella fallet konstaterar Högsta domstolen att den rumänska domen skulle kunna påverka straffmätningen i Sverige men att det saknas tillräckligt underlag för bedömningen av hur straffet ska bestämmas. Målet har därför lämnats tillbaka till hovrätten för fortsatt behandling.