Dom rörande anslutningsavgifter till elnätet

2020-03-27

På den utredning som 3GIS har presenterat, har tingsrätten funnit att det inte går att bedöma om erlagda anslutningsavgifter har varit skäliga enligt ellagen. Tingsrätten har inte heller funnit att den schablon som 3GIS har använt för att beräkna yrkandena, och som 3GIS kallat för ”Kammarrättens praxis”, kan läggas till grund för 3GIS krav, särskilt med beaktande av att någon utredning kring hur anslutningarna utförts och kostnaderna för detta inte har presenterats.

Tingsrätten har vidare funnit att det inte förelegat någon oklarhet i parternas avtal när det gäller anslutningsavgifterna, att priset varit bestämt och att det därför inte funnits skäl att tolka avtalen på annat sätt med stöd av påstått partsbruk eller handelsbruk.

Tingsrätten har inte heller funnit att det med stöd av condictio indebiti eller reglerna om jämkning i 36 § avtalslagen, har förelegat grund för återbetalning eller jämkning.

I fem ärenden har tingsrätten funnit att 3GIS:s talan är preskriberad och i samtliga anslutningsärenden har tingsrätten funnit att 3GIS:s talan är prekluderad eftersom 3GIS inte i tid reklamerat avgifterna till Vattenfall i enlighet med de icke lagreglerade regler rörande reklamation som gäller i kommersiella sammanhang enligt svensk rätt.

Tingsrätten har även ogillat 3GIS:s yrkanden om ränta, också det självständiga ränteyrkandet.

Tingsrätten har inte på någon grund funnit att 3GIS har visat stöd för sin talan, tvärtom saknas det enligt tingsrättens uppfattning i allt väsentligt helt utredning kring sådana omständigheter som erfordrats för att talan skulle ha kunnat vinna bifall och som det ankommit på 3GIS att åberopa och bevisa.

3GIS:s talan har därför ogillats och Vattenfall tillerkänts ersättning för rättegångskostnader.