Dom om riktlinjer för feriepraktik inom Eskilstuna kommun

2021-04-21

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i Eskilstuna kommun beslutade den 20 januari 2021 om riktlinjer för feriepraktik inom Eskilstuna kommun. I beslutet angavs bl.a. att 500 platser ska lottas ut bland sökande ungdomar 16–18 år folkbokförda i kommunen och att 100 platser ska avsättas för ungdomar 16–18 år folkbokförda i kommunen med särskilda skäl. Målgruppen för den riktade lottningen är ungdomar i hushåll som befaras ha svårare att få jobb på egen hand och där många befinner sig i en särskild socioekonomisk utsatt situation.

Förvaltningsrätten konstaterar i dagens dom att beslutet inte strider mot likställighetsprincipen i kommunallagen.

- Klaganden har inte visat att ungdomar i motsvarande situation behandlas olika. I den mån man kan tala om avvikelser från likställighets­principen anser förvaltningsrätten att det finns sakliga skäl för detta. Beslutet strider därmed inte mot likställighetsprincipen.

Rätten var enhällig. Domen kan överklagas till kammarrätten.

Mål: 637-21