Dom om preskription i mål om skadestånd mot tidigare anställd vid Myntkabinettet

2023-03-22

Statens historiska museer är en myndighet som bl.a. driver Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet.

En tidigare anställd vid myntkabinettet åtalades i december 2018 för grovt häleri för att vid sex tillfällen under åren 2009–2013 ha sålt eller överlämnat mynt som tillhörde myntkabinettet till annan. Myntkabinettet yrkade samtidigt skadestånd med knappt 4 miljoner kronor.

Den tidigare anställde förnekade brott.

Tingsrätten och hovrätten avslog åtalet och skadeståndsyrkandet huvudsakligen på grund av preskription. Domstolarna ansåg inte att det var visat att en första skadegörande handling – dvs. en första hälerigrundande befattning med mynten – ägt rum efter december 2008. Domstolarna hänvisade till Högsta domstolens uttalanden om åtalspreskription vid häleri i ”Omegaklockorna” NJA 1984 s. 564.

Statens historiska museer överklagade hovrättens dom såvitt avser skadeståndet.

Högsta domstolen kommer fram till att skadeståndsanspråket inte är preskriberat och lämnar tillbaka målet till hovrätten för fortsatt handläggning i aktuella delar.