Dom om ny detaljplan för Gröna Lund

2022-06-30

Domstolen anser att utbyggnaden inte skadar det historiska landskapets natur- och kulturvärden utan är förenlig med de riksintressen som området berörs av (Nationalstadsparken och Stockholms innerstad med Djurgården). Det har inte heller framkommit något annat skäl att upphäva detaljplanen.

 

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utvidga Gröna Lunds nöjesfält och den medger bl.a. ett antal nya åkattraktioner med sammanlagt sex toppar som tillåts vara högst +45 meter (en topp) över nollplanet. Åkattraktionerna kommer att synas från flera platser i Stockholms innerstad. Inom Gröna Lunds befintliga nöjesfält finns toppar om 121 meter (”Eclipse”), 95 meter (”Ikaros”) och 80 meter (”Fritt Fall”).

 

Den nya delen av nöjesfältet kommer att ligga på ett område som idag används som parkeringsplats (vid Liljevalchs konsthall) och är tänkt att ramas in av en randbebyggelse längs två gator (Falkenbergsgatan och Allmänna gränd). Utmed stranden ska en brygga som blir tillgänglig för allmänheten anläggas. Planen syftar till att säkerställa att byggnader, objekt och publika platser gestaltas med omsorg och anpassas i skala och karaktär till den kulturmiljö som Djurgårdsstaden utgör och som är en del av riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården samt Nationalstadsparken. Genomförandet av detaljplanen förutsätter också att åtgärder vidtas för att bland annat tillförsäkra de närboende en god inomhusmiljö vad gäller bullernivån.

- Gröna Lund är ett av flera utpekade intressen på Djurgården i Stockholm och en utveckling av verksamheten stämmer överens med både kommunens fördjupade översiktsplan och länsstyrelsens vård- och utvecklingsplan för området. Kommunen har anpassat detaljplanen utifrån de synpunkter som länsstyrelsen har haft under planprocessen vad gäller bland annat åkattraktionernas utformning och nöjesfältets bullerpåverkan på omgivningen, säger Petra Bergman, hovrättsråd.