Dom om förbud mot gränsöverskridande online-handel med CBD-produkter

2022-06-08

Läkemedelsverket förbjöd ett nederländskt företag att sälja vissa CBD-produkter till kunder i Sverige. Motiveringen var att produkterna såldes med påståenden om medicinska egenskaper och därför skulle definieras som läkemedel, vilket innebär att försäljningen kräver godkännande.

Företaget invände bland annat att svenska regler inte gällde för försäljningen eftersom den skedde via Internet från Nederländerna. Företaget hänvisade till lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster (e-handelslagen). E-handelslagen, som bygger på ett EU-direktiv, innebär att nationella regler i vissa fall inte får begränsa rätten att erbjuda online-tjänster inom EES. Förvaltningsrätten avslår nu överklagandet, och menar att e-handelslagen inte är tillämplig i den aktuella situationen.

– Läkemedel som säljs här i landet ska vara godkända här, även om försäljningen sker via Internet. Vi bedömer att e-handelslagen inte påverkar när det gäller den sortens krav, säger Anna Maria Åslund Nilsson, lagman. Förvaltningsrättens dom, som kan överklagas till Kammarrätten i Stockholm, innebär att Läkemedelsverkets beslut fortsätter att gälla.