Dom i målet om bilbränderna i Varberg

2020-01-10

Åklagaren åtalade två unga män, idag 17 och 20 år gamla, för tre fall av mordbrand och två fall av grov mordbrand.

Enligt åklagaren hade de båda männen tillsammans och i samråd vid fyra olika tillfällen under mars – maj 2019 anlagt bränder i vilka ett stort antal bilar förstörts genom brand. I ett fall totalförstördes dessutom den carport där sex totalförstörda bilar stod och i det fallet hade det förelegat en betydande risk för att ett flertal bostadshus i anslutning till brandplatsen skulle fatta eld. Dessutom hade männen enligt åklagaren anlagt en brand på ICA Hajen i Varberg den 3 juni 2019.

Misstankarna mot de båda männen väcktes i samband med branden på ICA Hajen i Varberg. Genom filmer från övervakningskameror i butiken kunde de båda identifieras och därefter gripas.

Under rättegången presenterade åklagaren en synnerligen omfattande bevisning som grundade sig på förundersökningen i målet, vilket pågått i mer än sex månader. Bevisningen har när det gäller bilbränderna huvudsakligen varit indirekt bevisning, s.k. indicier.

Domstolen har vid värdering av bevisningen funnit det ställt utom rimligt tvivel att de båda männen är skyldiga till samtliga gärningar. Domstolen har därvid beaktat bl.a.

att de båda männen vistats utomhus i Varberg samtliga nätter det brunnit,

att båda i anslutning till bränderna varit i närheten av de platser där det brunnit och således haft möjlighet att anlägga bränderna,

deras kommunikation med varandra där det visat ett stort intresse för bränder och särskilt de i Varberg,

att de ofta i sin kommunikation mellan sig visat att de blivit kränkta av andras handlande och då skrivit att de ska orsaka kaos, anlägga brand, m.m.,

samt

att de i anslutning till bränderna, såväl de som de är åtalade för som andra sökt på bl.a. räddningstjänstens hemsida kort före och efter larmen om bränderna.

De båda männens förklaringar har ibland varit utförliga och ibland mycket knapphändiga. De har dessutom i skilda delar lämnat oförenliga uppgifter. Vad de har berättat har således inte lett till att den av åklagaren åberopade bevisningen fått minskad styrka.

- Målet har varit av särskilt komplicerat slag eftersom det innehåller en synnerligen omfattande bevisning och den övervägande delen av denna har utgjorts av indirekt bevisning, så kallad indiciebevisning, uppger rättens ordförande, lagmannen Mats Sjösten

Tingsrätten har vid sin värdering av bevisningen funnit att några andra, alternativa, gärningsmän kan uteslutas.

För den 20 år gamla mannen har domstolen fastställt att straffvärdet för samtliga gärningar är fängelse i 8 år och 6 månader. Eftersom mannen är under 21 år har hans ungdom särskilt beaktats när domstolen bestämt straffets längd. Han var 19 år gammal när han begick brotten. Straffet för honom har med hänsyn till hans ålder bestämts till fängelse i 5 år och 9 månader.

Den 17 år gamla mannen var när han begick brotten endast 16 år gammal. Även för honom har domstolen fastställt straffvärdet för samtliga gärningar till fängelse i 8 år och 6 månader. Eftersom han är under 21 år har hans ungdom särskilt beaktats när domstolen bestämt vilket straff han ska dömas till. Dessutom fordras, eftersom han är under 18 år, att det föreligger synnerliga skäl för att han ska kunna dömas till fängelse. Med hänsyn till brottens art och det höga straffvärdet har domstolen funnit att någon annan påföljd än fängelse inte kan komma ifråga för honom. Reglerna om straffreduktion på grund av ungdom har medfört att domstolen bestämt straffvärdet för honom till fängelse i 2 år och 8 månader. Hans ungdom innebär också att huvudregeln är att han ska dömas till sluten ungdomsvård. För den som är dömd till sluten ungdomsvård sker inte någon villkorlig frigivning, vilket annars är fallet för den som döms till fängelse. Längden på den slutna ungdomsvården har därför bestämt till 2 år.

- Reglerna i brottsbalken när det gäller påföljder för unga lagöverträdare, dvs. de som är under 21 år, innebär att lagstiftaren har bestämt att de ska dömas till lindrigare påföljder än de som är vuxna. Detta är skälet till varför straffet blir så olika för de båda unga männen trots att de gjort sig skyldiga till samma brottslighet, framhåller rättens ordförande, lagmannen Mats Sjösten.

De båda dömda männen har också förpliktats att betala skadestånd till målsägandena bl.a. för självrisker till försäkringsbolagen och den kränkning brottet inneburit för dem vars hem riskerade att antändas av elden i samband med den grova mordbranden på Brearedsvägen.

De båda männen har suttit frihetsberövade – häktade – allt sedan de greps fram till att rättegången mot dem avslutades. Den 20 åriga mannen har även därefter varit häktad och ska så förbli till dess domen mot honom kan verkställas. Den 17 år gamla mannen försattes efter rättegången på fri fot men omhändertogs omedelbart med stöd av bestämmelserna i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Han har i avvaktan på att domen skulle meddelas varit omhändertagen på ett sådant särskilt ungdomshem som beskrivs nedan under rubriken Faktaruta.

Rätten har varit enig.