Dom i mål om varning och sanktionsavgift

2022-11-30

Kammarrätten har bedömt att Nasdaq Clearing AB i sin egenskap av central motpart har överträtt flera artiklar i EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir). Överträdelserna handlar bland annat om att Nasdaq Clearing inte har ställt tillräckliga krav på sina medlemmars ekonomiska och operativa förmåga och att bolaget har haft bristande rutiner för löpande och årlig övervakning av medlemmarnas förmåga. Nasdaq Clearing har i samband med en händelse år 2018, när en av bolagets medlemmar hamnade på obestånd, överträtt investerings­riktlinjerna genom hanteringen av obestånds­händelsen.

Ett fel i beräkningsmodellen förmarginalsäkerheter (kallat konfigurations­felet) har vidare lett till att NasdaqClearing den 26 november 2018 inte tog in tillräckliga marginalsäkerheter från vissa medlemmar. Bolaget har inte heller haft tillfredställande metoder ochrutiner för att förhindra att konfigurationsfelet uppstod.

Nasdaq Clearings överträdelser rör centrala delar i det regelverk som styr encentral motparts verksamhet. Överträdelserna är allvarliga och har medfört potentiella effekter på det finansiella systemet och i förlängningen på denfinansiella stabiliteten. Även om Nasdaq Clearing i stort har åtgärdat de brister som Finansinspektionen har påpekat motiverar överträdelserna ett ingripande i form av envarning förenad med ensanktionsavgift.

- Efter en sammantagen bedömning anser kammarrätten, till skillnad från underinstanserna, att en sanktionsavgift om 300 miljoner kronor inte är proportionerlig och sätter därför ner den till 250 miljoner kronor, säger rättens ordförande Christian Groth.

Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.