Dom i mål om vårdslöshet i trafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada, mål B 2412-18 vid Borås tingsrätt

2019-04-17

 

Trafikolyckan inträffade den 2 april 2017 på E45 strax söder om Sveg. Bussen hade 58 passagerare, varav 52 skolungdomar mellan 14-15 år. Tre av ungdomarna omkom och många av passagerarna fick skador. 

 

I målet har presenterats omfattande teknisk bevisning som tagits fram inom ramen för bl.a. Statens Haverikommissions olycksplatsundersökning och Polisens brottsplatsundersökning. Tingsrätten har gått igenom bevisningen och kommit fram till att det inte har funnits några yttre omständigheter, såsom vädret, vägbanans skick, annan trafik, bussens egenskaper eller skick som kan förklara varför bussen körde av vägen. Vägens utformning bedöms dock ha bidragit till att avåkningen fick så stora konsekvenser som den fick. 

 

Den bevisning om förarens trötthet/sömnighet som har lagts fram i målet visar att föraren bör ha varit så trött och sömning att det har funnits en risk för att han skulle somna. Föraren själv har berättat att han inte kände sig trött eller sömning och det finns ingen bevisning i målet som ger stöd för att han har visat några sömnighets- eller trötthetstecken före avåkningen. Föraren har hållit sig till den färdplan som hans arbetsgivare hade gjort upp för honom och som andra busschaufförer före honom hade kört enligt i 15 år. Tingsrättens slutsats har därför blivit att föraren inte kan anses ha agerat straffbart oaktsamt när han påbörjade resan enligt resplanen och inte heller under resans gång, eftersom han varken insett eller borde ha insett att han var för trött eller sömnig för att kunna framföra bussen på ett trafiksäkert sätt.

 

Senast ändrad: 2019-04-17