Dom i mål om vapen

2021-06-28

Polismyndigheten beslutade att återkalla en vapeninnehavares skjutvapen med motiveringen att han var olämplig att inneha skjutvapen. Polismyndigheten konstaterade att vapeninnehavaren var aktiv medlem i Nordiska motståndsrörelsen som är en högerextrem militant, nazistisk organisation som har en våldsam framtoning. Enligt myndigheten har flera av dess medlemmar dömts och misstänkts för grova och ideologiskt motiverade våldsbrott. Organisationen framhäver rätten till självförsvar och inom den finns det en fascination för skjutvapen. Polismyndigheten ansåg att det i den miljön inte går att utesluta att personens vapen kan komma att användas i kriminella sammanhang. Ett tillstånd att inneha skjutvapen ska återkallas bl.a. om tillståndshavaren visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att de s.k. opinionsfriheterna i 2 kap. 1 § regeringsformen innebär en rätt att utan ingripande eller repressalier uttrycka åsikter, delta i demonstrationer och vara medlem i organisationer. Ett vapentillstånd kan därför inte återkallas enbart på grund av en persons åsikter eller medlemskap i en politisk organisation eller deltagande i möten och manifestationer anordnade av organisationen. För att en person ska ha visat sig vara olämplig att inneha vapen krävs att denne inte uppfyller de krav på laglydnad, omdöme och pålitlighet som bör ställas på en innehavare av skjutvapen. Eftersom det i målet inte gjorts gällande att vapeninnehavaren gjort sig skyldig till någon brottslighet eller att det finns en risk för att han personligen kommer att missbruka sina vapen samt då det inte heller har förts fram några konkreta omständigheter som talar för att hans engagemang i organisationen innebär en risk att han skulle förlora kontrollen över sina vapen finns inte förutsättningar för att återkalla vapeninnehavarens tillstånd att inneha vapen.