Dom i mål om utseende av särskild granskare i bostadsrättsförening

2021-05-18

Om minst en tiondel av de röstberättigade i en bostadsrättsförening röstar för det vid en föreningsstämma ska Bolagsverket utse en särskild granskare. Denne får då i uppdrag att granska hur föreningen har förvaltats i något visst avseende. Den avgörande frågan i målet var om medlemmar som har en bostadsrätt gemensamt ska räknas som röstberättigade var för sig eller om endast en medlem per bostadsrätt ska anses vara röstberättigad. Som utgångspunkt gäller att varje medlem i en ekonomisk förening har rätt att rösta och att varje medlem har en röst. Dessa regler gäller även för bostadsrättsföreningar, men med det undantaget att medlemmar som har en bostadsrätt gemensamt endast har en röst. Detta innebär att när flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt får endast en av dem rösta vid en omröstning. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen saknas skäl för att vid beräkningen av röstberättigade vid utseende av särskild granskare frångå denna regel. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt ska således endast en medlem per bostadsrätt räknas som röstberättigad. Den i målet aktuella bostadsrättsföreningen hade 57 medlemmar, men eftersom flera av dem delade bostadsrätt med någon annan skulle endast 40 av dem räknas som röstberättigade. Eftersom 5 röstberättigade medlemmar hade röstat för förslaget om att utse särskild granskare, hade förslaget fått tillräckligt stöd vid omröstningen.