Dom i mål om utdömande av vite

2024-01-10

Frågan om ett vite enligt ett vitesföreläggande som gäller omedelbart ska få dömas ut innan föreläggandet har fått laga kraft regleras inte i viteslagen eller i annan lagstiftning. I domen konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att ett skäl för att inte invänta laga kraft innan ett vite döms ut är att detta skulle stärka vitets funktion som påtryckningsmedel. Önskemålet om effektivitet måste dock ställas mot den enskildes rättssäkerhet. Enligt domstolen talar vitets straffliknande karaktär starkt emot att utan uttryckligt lagstöd döma ut ett vite innan frågan om den enskildes skyldighet att följa föreläggandet är slutligt avgjord.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg mot denna bakgrund att ett vite enligt ett vitesföreläggande som gäller omedelbart inte ska få dömas ut innan föreläggandet har fått laga kraft.

Fem ledamöter var skiljaktiga och ansåg att den omständigheten att ett vitesföreläggande inte har fått laga kraft inte hindrar att vitet får dömas ut.