Dom i mål om upphandlingsskadeavgift

2019-06-17

Om den som omfattas av upphandlingslagstiftningen bryter mot regelverket får Konkurrensverket ansöka hos förvaltningsrätten om att upphandlingsskadeavgift ska tas ut. SJ AB är ett av staten helägt aktiebolag som driver persontrafik med tåg. SJ ingick i januari 2012 två avtal utan föregående annonsering. Konkurrensverket ansökte hos förvaltningsrätten om att SJ skulle åläggas att betala två upphandlingsskadeavgifter. Verket anförde att SJ bedriver sådan verksamhet i form av järnvägstransport som omfattas av upphandlingslagstiftningen och att SJ, genom att ingå avtal utan föregående annonsering, hade upphandlat tjänsterna i strid mot denna. Förvaltningsrätten avvisade Konkurrensverkets ansökningar eftersom rätten fann att SJ:s verksamhet inte omfattades av upphandlingsreglerna. Efter överklagande av Konkurrensverket gjorde kammarrätten samma bedömning som förvaltningsrätten och avslog överklagandet.Vid tillämpning av de svenska bestämmelserna ska även EU-rätten beaktas. Ett förhandsavgörande inhämtades från EU-domstolen för tolkning av den bestämmelse i EU-rätten som den aktuella svenska bestämmelsen i upphandlingslagstiftningen baseras på. Utifrån EU-domstolens avgörande konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att SJ bedriver sådan verksamhet bestående i drift av nät för transporter med järnväg som omfattas av upphandlingslagstiftningen. Konkurrensverkets ansökningar om upphandlingsskadeavgift ska därför prövas av förvaltningsrätten.

Bifogade filer: Mål nr 3999-4000-15 Senast ändrad: 2019-06-17