Dom i mål om upphandlingsskadeavgift

2018-11-20

En offentlig upphandling ska normalt annonseras. Om en upphandlande myndighet sluter ett avtal med en leverantör utan föregående annonsering i en situation då detta inte är tillåtet (s.k. otillåten direktupphandling) får Konkurrensverket ansöka om att myndigheten ska betala en upphandlingsskadeavgift.

En kommun hade genom sin fastighetsnämnd genomfört en otillåten direktupphandling. Konkurrensverket ansökte därför om att kommunen skulle betala en upphandlingsskadeavgift. Konkurrensverket anförde att idrottsnämnden i samma kommun tidigare hade gjort sig skyldig till samma överträdelse och detta skulle ses som en försvårande omständighet när storleken på avgiften bestämdes. Kommunen invände att varje nämnd inom kommunen är en egen upphandlande myndighet och att idrottsnämndens tidigare överträdelse därför inte skulle läggas fastighetsnämnden till last.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att storleken på upphandlingsskadeavgiften ska bestämmas med hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är och att upprepade överträdelser av den upphandlande myndigheten bör ses som en försvårande omständighet. Avgörande för om idrottsnämndens överträdelse skulle beaktas när avgiften för fastighetsnämndens överträdesle bestämdes var därför om dessa nämnder var egna upphandlande myndigheter eller om de var delar av en och samma upphandlande myndighet, dvs. kommunen.

Högsta förvaltningsdomstolen kom fram till att en kommunal nämnd kan vara en egen upphandlande myndighet under förutsättning att den genomför sina upphandlingar självständigt. Det hade fastighetsnämnden gjort och idrottsnämndens överträdelse skulle därför inte beaktas när avgiften för fastighetsnämndens överträdelse bestämdes.

Bifogade filer: Mål nr 122-18 Senast ändrad: 2018-11-20