Dom i mål om tillsyn över offentlig upphandling

2018-12-10

Under 2014 inledde Konkurrensverket en granskning av ett antal kommuners köp av avfallshanteringstjänster från ett av kommunerna gemensamt ägt aktiebolag. Kommunerna köper sådana tjänster från bolaget utan föregående upphandlingsförfarande. Skälet till detta är att kommunerna anser att köpen omfattas av det s.k. in-house-undantaget i 2007 års upphandlingslag.  Undantaget innebär i huvudsak att en upphandlande myndighet inte behöver upphandla tjänster från ett bolag som myndigheten utövar en sådan kontroll över som gör att bolaget kan betraktas som en del av den egna förvaltningen (kontrollkriteriet) och bolaget bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med myndigheten (verksamhetskriteriet).

Konkurrensverket beslutade efter genomförd granskning att kommunerna inte får köpa avfallshanteringstjänster utan annonserat upphandlingsförfarande från bolaget med stöd av in house-regeln eftersom verksamhetskriteriet inte var uppfyllt.  

Målet i Högsta förvaltningsdomstolen gällde frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut var överklagbart och – om så var fallet – om beslutet inneburit ett kompetensöverskridande.  

Eftersom varken 2007 års upphandlingslag eller den nu gällande lagen från 2016 innehåller någon bestämmelse om att Konkurrensverkets tillsynsbeslut får överklagas bedömde Högsta förvaltningsdomstolen överklagbarheten med utgångspunkt i allmänna förvaltningsrättsliga principer så som de numera kommer till uttryck i 41 § förvaltningslagen (2017:900). Vid den prövningen fann Högsta förvaltningsdomstolen att beslutet kan antas påverka kommunernas situation på ett inte obetydligt sätt. Beslutet var därmed överklagbart. Vidare fann domstolen att beslutet inte kunde uppfattas på något annat sätt än som ett förbud. Eftersom Konkurrensverket saknar befogenhet att meddela förbud innebar det att myndigheten agerat utanför sin kompetens. Det fanns därför anledning att meddela prövningstillstånd i de delar där frågan om prövningstillstånd tidigare förklarats vilande samt att upphäva underinstansernas avgöranden och Konkurrensverkets beslut.

[Två ledamöter var skiljaktiga i frågan om Konkurrensverket agerat utanför sin kompetens. ]

Bifogade filer: Mål nr 1894-17 Senast ändrad: 2018-12-10