Dom i mål om tillsyn enligt stiftelselagen

2020-06-30

Stiftelser står under tillsyn av länsstyrelserna. Om det kan antas att en stiftelses förvaltning inte utövas i enlighet med stiftelseförordnandet eller lagstiftningen på området eller om en styrelseledamot eller förvaltaren annars missköter sitt uppdrag kan tillsynsmyndigheten ingripa genom bl.a. förelägganden eller förbud som får förenas med vite. Länsstyrelserna ska även, vid sidan av sin kontrollerande funktion, ge stiftelserna råd och upplysningar.I målet hade en länsstyrelse, efter begäran från en stiftelse, lämnat ett s.k. förhandsbesked om att stiftelsen fick ta viss del av ackumulerad realisationsvinstavkastning i anspråk för sin ändamålsuppfyllelse. Enligt länsstyrelsen fanns det inte någon föreskrift i stiftelseförordnandet som hindrade detta. Några år senare återkallade länsstyrelsen beslutet. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att en länsstyrelse vid sin tillsyn enligt stiftelselagen (1994:1220) inte får besluta i andra frågor än vad som anges i lagen. Eftersom lagen inte ger en tillsynsmyndighet befogenhet att på förhand besluta om tilltänkta åtgärder är i överensstämmelse med en stiftelses föreskrifter har länsstyrelsen överskridit sin kompetens i förhandsbeskedet. Även om det inte kan uteslutas att ett beslut som en myndighet har meddelat utanför sin kompetens i vissa fall ska anses sakna rättslig verkan finns det enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening inte skäl att frånkänna förhandsbeskedet, som visserligen inneburit ett kompetensöverskridande men som har en nära anknytning till den tillsynsverksamhet som åligger myndigheten, rättslig verkan. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg inte heller att beslutet, som bedömdes vara av gynnande karaktär, kunde ändras eller återkallas.