Dom i mål om tillstånd till försäljning av tobaksvaror

2021-06-28

För att få bedriva detaljhandel med tobaksvaror krävs tillstånd av kommunen där försäljningsstället är beläget. För att få tillstånd krävs att sökanden är lämplig att utöva verksamheten. En enskild näringsidkare ansökte hos Södertälje kommun om tillstånd att bedriva detaljhandel med tobaksvaror i sin livsmedelsbutik. Kommunen avslog ansökan med motiveringen att sökanden och hennes make inte uppfyller kravet på lämplighet. Av kommunens utredning framgår bl.a. att maken dömts för häleri av tobaksvaror.I målet konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att både sökanden och hennes make är verksamma i rörelsen. Maken är dömd för upprepade fall av tobaksrelaterad brottslighet, vilket sökanden varit medveten om. De brott maken gjort sig skyldig till har anknytning till verksamheten och är därmed av sådan karaktär att de ska anses särskilt graverande vid lämplighetsprövningen. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen står det klart att sökanden, genom att låta maken vara verksam i rörelsen, inte uppfyller de krav på lämplighet som ställs på den som ska sälja tobak.