Dom i mål om tillstånd att inneha vapen

2018-07-02

För att en enskild ska få tillstånd att inneha sådana målskjutningsvapen som det är fråga om i målet, dvs. halvautomatiska kulgevär, krävs enligt vapenförordningen bl.a. att den enskilde ska vara aktiv medlem i en sammanslutning som antingen auktoriserats enligt vapenlagen eller är ansluten till en auktoriserad sådan. Sammanslutningen ska inom ramen för sin verksamhet bedriva skytte med sådant vapen som ansökan avser.

Den skytteförening i målet som den enskilde är medlem i är inte auktoriserad, men ansluten till ett auktoriserat förbund. Polismyndigheten gör gällande att det i detta fall inte är tillräckligt att skyttet bedrivs av skytteföreningen. Skyttet måste också omfattas av förbundets skjutreglemente.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att av bestämmelsens ordalydelse inte framgår annat än att det är den sammanslutning som den sökande är aktiv medlem i som inom ramen för sin verksamhet måste bedriva skytte med sådant vapen som ansökan avser. Något krav på att skyttet också måste utövas i enlighet med den auktoriserade sammanslutningens reglemente kan inte utläsas. Vapentillstånd kunde därför inte vägras på den grunden att förutsättningarna i den aktuella bestämmelsen i vapenförordningen inte var uppfyllda.

Bifogade filer: Mål nr 6802-16 Senast ändrad: 2018-07-02