Dom i mål om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen

2023-06-07

För att bedriva verksamhet i form av särskilda boenden för äldre och hem för viss annan heldygnsvård krävs tillstånd enligt socialtjänstlagen (2001:453). Tillstånd får endast beviljas den som har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt bedöms lämplig. Bestämmelserna om tillståndsplikt gäller sedan den 15 april 2017 även för verksamhet som en kommun genom avtal har överlämnat till någon annan att utföra. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslog tre stiftelsers ansökningar om tillstånd att bedriva verksamhet med motiveringen att företrädarna inte uppfyller socialtjänstlagens krav på insikt och lämplighet eftersom de ansökte om tillstånd efter den 1 april 2018. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att IVO:s slutsats uteslutande baseras på det faktum att stiftelserna vid ansökningstidpunkten hade bedrivit verksamheterna utan tillstånd under en längre tid och att IVO inte prövat om företrädarna i övrigt har tillräcklig insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheterna eller deras allmänna lämplighet. Enbart den omständigheten att stiftelserna bedrivit verksamheterna utan tillstånd kan inte ligga till grund för att avslå deras ansökningar om tillstånd. Kammarrättens avgörande upphävs därför och förvaltningsrättens avgörande fastställs.