Dom i mål om tillfällig föräldrapenning

2019-01-22

Målet gäller hur beräkningsunderlaget för tillfällig föräldrapenning ska bestämmas när en person vid sidan av sin inkomst från anställning får ersättning för uppdrag som familjehemsförälder.

En förälder som avstår från förvärvsarbete för att vårda ett sjukt barn kan få tillfällig föräldrapenning enligt reglerna i socialförsäkringsbalken. Tillfällig föräldrapenning beräknas utifrån förälderns sjukpenninggrundande inkomst, men det finns ett s.k. inkomsttak som innebär att man vid beräkningen ska bortse från sjukpenninggrundande inkomst som överstiger 7,5 prisbasbelopp.

I det aktuella målet hade Försäkringskassan fastställt en persons sjukpenninggrundande inkomst till inkomsttaket. Från detta belopp drog sedan Försäkringskassan av ersättningen för uppdraget som familjehemsförälder, vilket innebar att den tillfälliga föräldrapenningen beräknades utifrån ett lägre belopp. Försäkringskassan motiverade sitt beslut med att det i socialförsäkringsbalken föreskrivs att det ska bortses från den del av den sjukpenninggrundande inkomsten som grundas på familjehemsersättningen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att utgångspunkten när det gäller familjehemsföräldrar är att dessa vid tillfällig vård av ett eget barn ska fortsätta vården av det familjehemsplacerade barnet och därmed också behålla ersättningen för detta uppdrag. Ersättningen bör då inte ligga till grund för beräkningen av tillfällig föräldrapenning, eftersom vården av det egna barnet inte medför någon inkomstförlust avseende uppdraget som familjehemsförälder. Avsikten kan emellertid inte ha varit att beräkningsunderlaget – grundat på de inkomster där föräldern faktiskt har ett inkomstbortfall – ska reduceras med familjehemsersättningen. En sådan ordning skulle motverka reglernas syfte att skydda mot inkomstförlust. När beräkningsunderlaget för tillfällig föräldrapenning bestäms ska det i stället helt bortses från arvode för uppdrag som familjehemsförälder.

Bifogade filer: Mål nr 228-18 Senast ändrad: 2019-01-22