Dom i mål om stöd vid korttidsarbete

2022-10-18

Arbetsgivare som har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter har under vissa förutsättningar rätt till statligt stöd (stöd vid korttidsarbete). Beviljat stöd kan under vissa förutsättningar krävas tillbaka, bl.a. om en arbetsgivare har lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att stöd felaktigt lämnats.

Tillväxtverket beslutade att kräva tillbaka stöd vid korttidsarbete från ett bolag på grund av att bolaget beslutat om utdelning i nära anslutning till att det ansökte om godkännande och stöd.

Högsta förvaltningsdomstolen uttalade inledningsvis att vid återkrav är det Tillväxtverket som har bevisbördan för att förutsättningarna för återkrav är uppfyllda. Att ett bolag har fattat eller verkställt ett beslut om utdelning efter att ha ansökt om godkännande eller efter det att stödperioden inleddes utgör, enligt Högsta förvaltningsdomstolen, en tydlig indikation på att företaget självt inte har ansett sig ha allvarliga ekonomiska svårigheter.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade därefter att om ett bolag har fattat eller verkställt ett beslut om utdelning innan det ansökte om godkännande eller innan stödperioden inleddes kan bolaget dock ha fått ekonomiska svårigheter under tiden fram till det att ansökan gjordes eller stödperioden inleddes. I en sådan situation får utdelningsbeslutet vägas in i den helhetsbedömning som ska göras av om bolaget kan anses ha haft sådana tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som är en förutsättning för att få stöd. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas den tid som förflutit mellan åtgärden och ansökan. Även storleken på utdelningen kan ha betydelse vid bedömningen.

I målet ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att Tillväxtverket hade grund för sitt beslut om återkrav eftersom bolaget, vid en helhetsbedömning av omständigheterna när ansökan gjordes, inte ansågs ha sådana allvarliga ekonomiska svårigheter som är en förutsättning för att stöd ska lämnas.