Dom i mål om statlig ersättning för asylsökande

2022-10-11

I ett mål om statlig ersättning för asylsökande m.fl. uppkom frågan om Migrationsverkets medverkan i processen när myndighetens beslut överklagas av en kommun till förvaltningsrätt. Frågan hänsköts till avgörande av Högsta förvaltningsdomstolen i dess helhet, s.k. plenum.

Mot bakgrund av de skäl som motiverat införandet av en tvåpartsprocess när en enskild överklagar ett förvaltningsbeslut – bl.a. att ge förutsättningar för en bättre prejudikatbildning och att möjliggöra att oriktiga avgöranden ändras samt att tyngdpunkten i rättskipningen ska ligga i första instans – fann Högsta förvaltningsdomstolen att en statlig förvaltningsmyndighet ska ges ställning som motpart i förvaltningsrätt när en kommun överklagar dess beslut och därmed rätt att föra talan mot domstols dom om domstolen har ändrat myndighetens beslut.