Dom i mål om skyddsjakt efter älg

2018-06-18

Naturvårdsverkets beslut i ett överklagat ärende angående skyddsjakt efter älg får enligt jaktförordningen (1987:905) inte överklagas. Av förvaltningslagen (1986:223) följer emellertid att lagens bestämmelser om överklagande alltid tillämpas om det behövs för att tillgodose rätten till domstolsprövning av civila rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EKMR.

En skogsägare ansökte om att få bedriva skyddsjakt efter älg på sin fastighet för att minska de stora betesskadorna på skogen. Efter att länsstyrelsen avslagit ansökan överklagades beslutet till Naturvårdsverket som avslog överklagandet. I beslutet angavs att beslutet inte kunde överklagas.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att syftet med skyddsjakten efter älg var att förhindra stora betesskador på skogsägarens fastighet. Åtgärden fick anses ha ett klart samband med respekten och skyddet av skogsägarens egendom och den näringsverksamhet som bedrevs på fastigheten. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg därför att Naturvårdsverkets beslut om avslag på skogsägarens ansökan om skyddsjakt rörde en sådan civil rättighet som avsågs i artikel 6.1 EKMR och att det således förelåg en rätt för skogsägaren att få en domstolsprövning av beslutet trots överklagandeförbudet i jaktförordningen.

Bifogade filer: Mål nr 1048-17 Senast ändrad: 2018-06-18