Dom i mål om skolskjuts enligt skollagen

2023-03-14

Enligt skollagen har en elev som går i en kommunal förskoleklass eller grundskola rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till skolan och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn bl.a. till färdvägens längd eller trafikförhållandena.

I målet var fråga om ett syskonpar, åtta respektive sex år gamla och som gick i årskurs 2 respektive förskoleklass. De hade beviljats skolskjuts med skolbuss som utgick från en uppsamlingsplats som låg cirka 1,8 km från hemmet. De ansökte hos kommunen om anpassad skolskjuts grund av trafikförhållandena och anförde att det inte var trafiksäkert för barn i deras ålder att själva färdas på vägen mellan hemmet och uppsamlingsplatsen.

Av kommunens riktlinjer för skolskjuts framgick att bedömningen av trafikförhållandena görs med utgångspunkten att vårdnadshavare följer med barn som inte är moget att själv ta sig fram i trafiken. Kommunen avslog ansökan med hänvisning bl.a. till att vägsträckan bedömdes som trafiksäker. Kammarrätten fann, till skillnad från förvaltningsrätten, att kommunens beslut var riktigt och att det ålåg vårdnadshavarna att följa barnen till uppsamlingsplatsen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade inledningsvis att kommunen inte har någon skyldighet att anordna skolskjuts från en elevs bostadsadress till den plats där utbildningen bedrivs utan det står kommunen fritt att hänvisa elever till särskilda uppsamlings­platser för skolskjuts, dock med beaktande av bl.a. trafikförhållandena.

Högsta förvaltningsdomstolen uttalade vidare att bedömningen av om en elev har rätt till skolskjuts ska göras utifrån en individuell prövning i varje enskilt fall. Bland annat måste elevens ålder och allmänna trafikmognad samt vägsträckans trafikfarlighet måste beaktas. Bedömningen av trafikförhållandena bör vara densamma oavsett om den gäller rätten till skolskjuts mellan hemmet och skolan eller om det är fråga om vägen mellan hemmet och en uppsamlingsplats. Vid den individuella prövningen av rätten till skolskjuts på grund av trafikförhållandena bör även vårdnadshavarens tillsynsansvar enligt 6 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken vägas in.

I målet fann Högsta förvaltningsdomstolen med hänsyn till barnens ålder att färden mellan hemmet och uppsamlingsplatsen måste anses falla inom ramen för vårdnadshavarnas tillsynsansvar. Trafikförhållandena kan därför inte anses utgöra skäl för att bevilja dem skolskjuts.