Dom i mål om skattelättnader enligt inkomstskattelagen

2018-05-02

Målet gällde en person som ansökt hos Forskarskattenämnden om att beviljas skattelättnader vid tillfälligt arbete i Sverige (s.k. expertskatt). Expertskatt kan beviljas när utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner ska arbeta i Sverige och stanna här högst fem år. Expertskatt kan också beviljas om en person som tillfälligt arbetar här får en ersättning för sitt arbete som överstiger två gånger prisbasbeloppet per månad för det kalenderår då arbetet påbörjas.

Den aktuella personen skulle uppnå ersättningsnivån om två prisbasbelopp per månad under de två första åren men inte under den resterande anställningstiden. Fråga uppkom då om personen kunde beviljas expertskatt för någon del av anställningstiden i Sverige.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att bestämmelsen om expertskatt bör tolkas så att lön och annan ersättning för arbetet i Sverige ska överstiga två prisbasbelopp per månad under hela anställningstiden, dock längst för den tid, tre år, som expertskatt kan beviljas. Då ersättningen för arbetet i Sverige inte översteg två prisbasbelopp per månad under de tre första åren av anställningen så uppfyllde personen inte villkoren för att beviljas expertskatt.

Bifogade filer: Mål nr 1158-17 Senast ändrad: 2018-05-02