Dom i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2024-01-09

Sjukpenninggrundande inkomst, SGI, ligger till grund för beräkning av flera socialförsäkringsförmåner och utgörs av den årliga inkomst som en försäkrad kan antas komma att tills vidare få. Den i målet aktuella personen arbetade som personlig assistent och hade oregelbundna inkomster. Försäkringskassan fastställde SGI:n utifrån den enskildes inkomster under de fyra månader som föregick ansökan om sjukpenning. Allmänna ombudet för socialförsäkringen överklagade beslutet och ansåg att beräkningen skulle göras utifrån inkomsterna under i första hand de tolv och, i andra hand, de sex månader som föregick ansökan. Förvaltningsrätten ansåg att SGI:n skulle baseras på inkomsterna under de sex månader som föregick ansökan. Kammarrätten ändrade inte domen. Allmänna ombudet har överklagat kammarrättens dom och yrkat att SGI:n ska baseras på den enskildes inkomster under de tolv månader som föregick ansökan om sjukpenning. En sådan beräkning skulle öka förutsebarheten för de försäkrade och minska risken för att korta perioder med ovanligt höga eller låga inkomster får en oproportionerligt stor effekt vid beräkningen. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det framgår av socialförsäkringsbalken att det ska göras en bedömning av vilken framtida årsinkomst den försäkrade kan antas komma att få. Beräkningen av den försäkrades SGI ska därför ge en så rättvisande prognos som möjligt av den förväntade årliga inkomsten. Detta innebär att det behöver göras en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet och att beräkningen således inte kan utgå från en på förhand bestämd period med historiska inkomster. Högsta förvaltningsdomstolen har därför avslagit överklagandet.