Dom i mål om sjukpenning

2020-03-04

Frågan i målet var om Försäkringskassan, sedan myndigheten ändrat ett avvisningsbeslut genom omprövning och prövat en ansökan i sak var skyldig att ompröva det sistnämnda beslutet. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att en begäran om omprövning av ett beslut innebär att Försäkringskassan ska göra en ny fullständig prövning av den fråga som beslutet avser. Först därefter får beslutet överklagas till domstol. Syftet är att tyngdpunkten i ärendehanteringen ska ligga hos myndigheten. I det aktuella målet hade Försäkringskassan överlämnat målet till förvaltningsrätten utan att pröva den försäkrades ansökan i sak två gånger. Försäkringskassan borde ha omprövat sitt avslagsbeslut i stället för att lämna överklagandet till förvaltningsrätten.