Dom i mål om serveringstillstånd

2022-03-25

För servering av alkohol krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället är beläget (serveringstillstånd). Kommunen ska återkalla serveringstillståndet om tillståndshavaren inte uppfyller de krav som gäller för verksamheten. Denna uppgift utförs av den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer.En kommunal nämnd får enligt kommunalrättsliga bestämmelser uppdra åt ett utskott att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Beslutanderätten får dock inte delegeras i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott i Malmö kommun beslutade att återkalla serveringstillståndet för ett visst bolag. Skälen var bristande ekonomisk lämplighet.I målet konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att delegationsförbudet normalt avser sådana ärenden som utifrån kommunens synvinkel, och inte den enskildes, är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. En nämnd bör alltså kunna delegera beslutanderätten i ärenden som från kommunens synvinkel får betraktas som rutinärenden. Huruvida det är fråga om rutinärenden måste avgöras med hänsyn till bl.a. hur ofta en viss typ av ärenden förekommer i kommunen, ärendenas komplexitet och vilken praxis som gäller för tillämpningen av regelverket på det aktuella området.Enligt Högsta förvaltningsdomstolen har det aktuella beslutet om återkallelse av serveringstillstånd inte innefattat några principiella ställningstaganden, t.ex. ståndpunkter som binder kommunen för framtiden. Det har inte heller gjorts gällande att beslutet utgör ett avsteg från hittills tillämpad praxis. Beslutet har inte någon större betydelse för eller inverkan på kommunala intressen. Det har således varit tillåtet att delegera beslutanderätten i ärendet till Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott i Malmö kommun.