Dom i mål om särskild avgift enligt radio- och tv-lagen

2020-05-12

Tv-program som huvudsakligen innehåller nyheter eller nyhetskommentarer får inte sponsras. Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till om ett program som enbart innehåller sportnyheter utgör ett sådant program. Uttrycket nyhetsprogram definieras varken i radio- och tv-lagen eller i det bakomliggande AV-direktivet. Det kan inte utläsas av lagtextens lydelse att bestämmelsens tillämpningsområde är begränsat till nyheter av visst slag. Av förarbetena till bestämmelserna framgår att tanken bakom förbudet mot sponsring av nyhetsprogram är att motverka risken för att någon annan än programföretaget får inflytande över innehållet i programmet. Det intresse som sponsringsförbudet avser att skydda gör sig inte mindre gällande för att inslagen i programmet är relaterade till sport. Högsta förvaltningsdomstolen anser därför att ett program som enbart innehåller sportnyheter utgör ett nyhetsprogram i den mening som avses i radio- och tv-lagen. När programmet Sporten sponsrades bröt TV4 mot sponsringsförbudet. Det var därför rätt att de skulle betala en särskild avgift för detta.