Dom i mål om sanktionsavgift

2019-07-01

Alla fordon som omfattas av reglerna om kör- och vilotider inom EU ska vara utrustade med färdskrivare och förarna av fordonen ska använda förarkort alternativt diagramblad i färdskrivarna. Om en förare bryter mot bestämmelserna om hur förarkort eller diagramblad ska användas kan transportföretaget som ansvarar för fordonet påföras sanktionsavgift om det inte gjort vad som ankommit på företaget för att hindra överträdelsen.

I målet hade Transportstyrelsen påfört transportföretaget sanktionsavgift för två överträdelser som avsåg felaktig användning av förarkort den 13–14 december 2013. I ett av företagets fordon hade en körning registrerats utan förarkort. Eftersom det hade skett ett avbrott i körningen kring midnatt ansåg Transportstyrelsen att det var fråga om två överträdelser.

Transportföretagets ansvar är avhängigt av att företagets förare har brutit mot vissa angivna bestämmelser. Detsamma bör enligt Högsta förvaltningsdomstolen gälla när det ska avgöras hur många överträdelser som företaget ska påföras sanktionsavgift för.

En förare ska varje dag som han eller hon kör registrera sina aktiviteter med användning av ett förarkort. Förarkortet ska sättas in när föraren tar över fordonet och får som huvudregel inte tas ut förrän vid den dagliga körtidens slut. Daglig körtid omfattar all tid mellan slutet på en dygnsvila och början på nästa dygnsvila. Högsta förvaltningsdomstolen fann att den omständigheten att en körning under den dagliga körtiden sträcker sig över midnatt, eller att det under förarens arbetspass har skett avbrott i körningen, saknar betydelse vid bedömningen av hur många överträdelser föraren har gjort sig skyldig till. Detsamma gäller vid beräkningen av företagets sanktionsavgift.

Bifogade filer: Mål nr 7241-17 Senast ändrad: 2019-07-01