Dom i mål om saluförbud och återkallande av livsmedel

2018-11-13

Enligt en EU-förordning med regler om livsmedelssäkerhet får inga livsmedel släppas ut på marknaden om de inte är säkra.

För kosttillskott, som är livsmedel, finns det särskilda regler om livsmedelssäkerhet i det s.k. kosttillskottsdirektivet. Utgångspunkten är att kosttillskott ska bedömas vara säkra om de överensstämmer med direktivets regler och de får då säljas fritt inom hela unionen. Även om ett kosttillskott står i överensstämmelse med direktivet kan en kontrollmyndighet ändå, under vissa förutsättningar, ingripa mot försäljningen av kosttillskottet med stöd av förordningen.

Målet i Högsta förvaltningsdomstolen gällde frågan om en kommunal nämnd haft erforderligt författningsstöd när den ingripit mot ett företags försäljning av ett visst kosttillskott med hänvisning till att det ger en för hög dygnsdos av D-vitamin. Nämnden hänvisade till att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet bedömt att den högsta säkra dygnsdosen D-vitamin uppgick till en viss lägre nivå. Nämndens ingripande bestod i ett beslut om saluförbud och återkallande. Högsta förvaltningsdomstolen fann att frågan om vilka möjligheter som finns att ingripa mot ett kosttillskott bör ta sin utgångspunkt i kosttillskottsdirektivet. Domstolen konstaterade att direktivet innehåller bl.a. regler om fastställande av maximi- och miniminivåer för vitaminer i kosttillskott, men att några sådana värden ännu inte fastställts.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen innebar nämndens beslut i realiteten att nämnden lokalt infört ett sådant maximivärde som ska fastställas av kommissionen eller, i avvaktan härpå, av Sverige för nationen. Domstolen fann att nämnden saknat erforderligt författningsstöd för att meddela beslutet i fråga.Det fanns därför anledning att meddela prövningstillstånd i målet i de delar där frågan om prövningstillstånd tidigare förklarats vilande samt att upphäva underinstansernas avgöranden och nämndens beslut.

Bifogade filer: Mål nr 3160-17 Senast ändrad: 2018-11-13