Dom i mål om rättsprövning

2023-06-08

Regeringen beslutade på ansökan av Vattenfall Vindkraft AB att ändra två tidigare beslut om tillstånd att inom Sveriges ekonomiska zon vid Kriegers flak i södra Östersjön uppföra och driva en gruppstation för vindkraft. Regeringen beslutade bl.a. att vindkraftverkens totalhöjd fick vara högst 280 meter, att godkänna miljökonsekvensbeskrivningen och att 29 villkor skulle gälla för verksamheten. En miljöorganisation ansökte om rättsprövning av beslutet och anförde flera skäl till att det borde upphävas. Högsta förvaltningsdomstolen tog ställning till det organisationen anfört och fann då att det inte kommit fram någon omständighet som tyder på att jäv förelegat vid beslutsfattandet eller att objektivitetsprincipen i regeringsformen åsidosatts, att den miljökonsekvensbeskrivning som upprättats fick anses uppfylla de krav som ställs enligt lag och att handläggningen i fråga om samråd inte stridit mot någon rättsregel. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg inte heller att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som bestämmelserna i lagen om Sveriges ekonomiska zon ger. Eftersom det inte heller klart framgick av omständigheterna att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att regeringens beslut ska stå fast.