Dom i mål om rättsprövning

2022-11-29

Byggnadsnämnden i Lunds kommun beviljade en fastighetsägare bygglov för ett bostadshus på en fastighet belägen inom påverkansområdet för Revingeheds övningsfält. Försvarsmakten och Fortifikationsverket överklagade beslutet till Länsstyrelsen i Skåne län som upphävde beslutet och avslog ansökan om bygglov.

Fastighetsägaren överklagade länsstyrelsens beslut.

Regeringen bedömde att uppförandet av ett bostadshus inte kan anses lämpligt med hänsyn till bullerstörningarna från övningsfältet och att åtgärden skulle kunna medföra krav på begränsningar av den militära verksamheten och på sikt påtagligt försvåra utnyttjandet av övningsfältet. Regeringen ansåg vidare att försvarsintresset har sådan tyngd att det enskilda intresset bör stå tillbaka. Regeringen fann därmed att bygglovet inte var förenligt med riksintresset för totalförsvaret och avslog överklagandet.

Fastighetsägaren ansökte om rättsprövning av regeringens beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att regeringen vid sin intresseavvägning mellan det allmänna och det enskilda intresset har hållit sin inom det bedömningsutrymme som reglerna innefattar. Regeringens beslut ska därför stå fast.