Dom i mål om rättsprövning

2022-06-20

Enligt minerallagen ska i ärenden om beviljande av bearbetningskoncession de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och vatten i miljöbalken tillämpas. Det finns även en bestämmelse som föreskriver att dessa bestämmelser i miljöbalken ska tillämpas endast vid den prövning som sker i koncessionsärendet.

Enligt bestämmelserna i miljöbalken får användning av mark och vatten som kan påverka ett Natura 2000-område och som omfattar verksamheter eller åtgärder som kräver ett s.k. Natura 2000-tillstånd, endast komma till stånd om sådant tillstånd lämnats. Ett Natura 2000-tillstånd krävs för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område.

Boliden Mineral AB ansökte hos Bergsstaten (bergmästaren) om bearbetningskoncession. Koncessionsområdet berör ett Natura 2000-område.Bergmästaren avslog bolagets ansökan med motiveringen att bolaget inte hadekompletterat ansökan med ett Natura 2000-tillstånd för berört område och attett sådant tillstånd måste finnas när bergmästaren prövar ansökan ombearbetningskoncession.

Bolaget överklagade beslutet till regeringen som avslog överklagandet.

Högsta förvaltningsdomstolen fann mot bakgrund av den reglering som finns i minerallagen att regeringens beslut inte kan anses strida mot bestämmelserna i minerallagen eller någon annan rättsregel på det sätt som bolaget angett. Regeringens beslut står därmed fast.