Dom i mål om rättsprövning

2021-06-22

Expropriation får ske för att tillgodose ett allmänt behov av bl.a. elektrisk kraft. Om någon vill undersöka en fastighet för expropriation får länsstyrelsen föreskriva att tillträde ska lämnas under viss tid (förundersökningstillstånd).Affärsverket svenska kraftnät ansökte hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län om förundersökningstillstånd för att undersöka den lämpligaste sträckningen av en 400 kV luftledning. Länsstyrelsen biföll ansökan och fann att ledningsutbyggnaden är ett sådant allmänt intresse som grundar rätt till expropriation. Beslutet överklagades till regeringen som avvisade vissa överklaganden och avslog övriga. I målet konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att tillståndet gäller ett sådant expropriationsändamål som avses i expropriationslagen och ändamålet får bedömas som angeläget. Med hänsyn till det starka allmänna intresse som får bedömas föreligga och de relativt begränsade åtgärder Svenska kraftnät får vidta inom ramen för ett förundersökningstillstånd kan det beviljade tillståndet vidare inte sägas utgöra en oproportionerlig begränsning av äganderätten. Högsta förvaltningsdomstolen förklarar att regeringens beslut ska stå fast.