Dom i mål om rättsprövning

2021-04-29

Fastighetsägare hade till regeringen överklagat ett beslut i fråga om bygglov. Den aktuella fastigheten ligger i anslutning till Berga skjutfält, som är utpekat som riksintresse för totalförsvaret. Regeringen avslog överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen har konstaterat att vad beträffar riksintresset för totalförsvaret lämnar reglerna ett mycket litet utrymme för hänsyn till andra intressen och har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.