Dom i mål om rättsprövning

2020-05-12

Ett bolag hade hos miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen ansökt om tillstånd att uppföra och driva en gruppstation med tio vindkraftverk i närheten av Sundbornsåns dalgång, som är ett område av riksintresse för kulturmiljövården och som ingår i världsarvet Falun och Kopparbergslagen. Miljöprövningsdelegationen gav bolaget tillstånd till åtta vindkraftverk. Bolaget m.fl. överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen, som överlämnade målet till regeringen för prövning. Regeringen upphävde miljöprövningsdelegationens beslut och avslog bolagets ansökan om tillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.